One Raga One Kriti

Raga Surati

Muthuswami Dikshitar's Sri Venkatagireesham Aalokaye presented by V R Dileep Kumar.

1:17:48
RJ: Mahadevan

Raga Surati

Muthuswami Dikshitar's Sri Venkatagireesham Aalokaye presented by V R Dileep Kumar.

Kriti: Sri Venkata Gireesham Aalokaye
Raga: Surati
Tala: Adi
Composer: Muthuswami Dikshitar

Pallavi

Sri Venkatagireesham Aalokaye
Vinaayaka Turagaaroodam

Anupallavi

Devesha Poojita Bhagavantam
Dinakara Koti Prakaashavantam
Govindam Nata Bhoosura Brindam
Guruguha Aanandam Mukundam

Charanam

Alamelu Manga Sametam
Ananta Padmanaabham Ateetam
Kali Yuga Pratyaksha Vibhaatam
Kanjajaadi Devopetam

Jaladhara Sannibha Sundara Gaatram
Jalaruha Mitraabja Shatru Netram
Kalushaapaha Gokarna Kshetram
Karunaa Rasa Paatram Chinmaatram

Image Courtesy : The Hindu

Songs in this Program